Login
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Daarom waadpakken.nl!

*Veilig online betalen!
*Snelle levering
*Binnen Nederland boven 50 Euro geen verzendkosten

Download algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op arrangementen van waadpakken.nl en op alle overeenkomsten tussen waadpakken.nl en opdrachtgever.

Artikel 2
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3
Eventuele inkoop- en/of andere leveringsvoorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen waadpakken.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 5
waadpakken.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking op de site of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 6
Alle rechten op de inhoud van de internetsite met de domeinnaam www.waadpakken.nl berusten bij waadpakken.nl

Artikel 7
Gebruiker mag de inhoud van waadpakken.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Artikel 8
Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit waadpakken.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderzins openbaar te maken.

Artikel 9
De verwerking van de gegevens op waadpakken.nl en de totstandkoming van waadpakken.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd waadpakken.nl noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op waadpakken.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van waadpakken.nl c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van waadpakken.nl aangeboden informatie.

Artikel 10
Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Artikel 11
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de diensten/ producten gebruik maakt.

Artikel 12
Diensten: een door waadpakken.nl aangeboden dienst/product.

Artikel 13
Alle aanbiedingen van waadpakken.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. waadpakken.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen reserveringen niet te accepteren ofwel advertenties of banners niet te plaatsen.

Artikel 14
De overeenkomst met waadpakken.nl komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever per post, telefax, e-mail of via waadpakken.nl een opdracht heeft gegeven en deze heeft aanvaard door middel van een schriftelijke bevestiging per e-mail. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen. Voor de verwerking van aanvullingen en/of wijzigingen kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 15
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en kunnen tevens worden opgevraagd bij waadpakken.nl/contact.

Artikel 15b.
"U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@waadpakken.nl

Artikel 16
waadpakken.nl brengt de door opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

waadpakken.nl zal na ontvangst van de betaling de reserveringen definitief maken. Indien er geen betalingsverplichting bestaat zal de reservering definitief zijn wanneer dit schriftelijk of per e-mail bevestigd is.

Artikel 17
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom die in rekening is gebracht aan opdrachtgever.

Artikel 18
AllesHengelsport.nl behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien.

waadpakken.nl zal een dergelijke tariefherziening minstens veertien (14) dagen van tevoren op www.AllesHengelsport.nl bekend maken. Indien opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking op bovengenoemde websites het recht de overeenkomst schriftelijk te beeindigen. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet binnen genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beeindigd, wordt opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.

Artikel 19
waadpakken.nl is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens waadpakken.nl bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat waadpakken.nll tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

Artikel 20
Opdrachtgever verstrekt aanwaadpakken.nl alle noodzakelijke informatie waarvan opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor waadpakken.nl voor een correcte uitvoering van de verplichtingen harerzijds die voortvloeien uit een overeenkomst voor het reserveren van een dienst van de opdrachtgever of het plaatsen van advertenties of banners.

Artikel 21
Materiaal ten behoeve van plaatsing van advertenties of banners dient door opdrachtgever te worden aangeleverd bij waadpakken.nl.

Artikel 22
De totale aansprakelijkheid van waadpakken.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die opdrachtgever aan waadpakken.nl verschuldigd is onder de overeenkomst.

Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 23
De aansprakelijkheid vanwaadpakken.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

Artikel 24
waadpakken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van www.waadpakken.nl en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance- problemen. Opdrachtgever vrijwaart waadpakken.nl voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de site heeft geplaatst.

Artikel 25
Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste dertig (30) dagen toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

Artikel 26
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beeindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 27
waadpakken.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beeindigen indien opdrachtgever al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beeindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. waadpakken.nl zal wegens deze beeindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 28
Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij waadpakken.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

Bedragen die waadpakken.nl voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 29
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van waadpakken.nl.

Artikel 30
Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beeindigen. Hetgeen reed ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 31
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van opdrachtgever, blijven berusten bij waadpakken.nll of haar licentiegevers.

Artikel 32
waadpakken.nl zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering en inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industrieele eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever waadpakken.nl onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan waadpakken.nl.

Artikel 33
waadpakken.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door waadpakken.nl te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens waadpakken.nl ontstaat.

Artikel 34
De overeenkomst tussen waadpakken.nl en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 35
De geschillen welke tussen waadpakken.nl en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door waadpakken.nl met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

Artikel 36
waadpakken.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar waadpakken.nl voor de gebruiker.


Artikel 38
waadpakken.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud voor de van de op www.waadpakken.nl vermelde organisaties, bedrijven c.q. opdrachtgevers.

Artikel 39
waadpakken.nl behoudt zich het recht voor deelname van een organisatie de tekst, die een organisatie wil laten vermelden, in te korten.

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer waadpakken.nl onderdeel van VOF de Moel Wervershoof
Zijdwerk 9a
1693nz Wervershoof
info@jouwdierenzaak.nl
0228-581402
KVK 37088916
BTW 808543179 B01

WAADPAKKEN.NL

Zijdwerk 9a , 1693 NZ Wervershoof 
+31228581402
demoel@quicknet.nl
KVK 37088916
BTW 808543179 B01
IBAN NL32RABO 0368901440
BIC RABONL2U

Waarom waadpakken.nl?

*Veilig online betalen!
*Snelle levering
*Binnen Nederland boven 50 Euro geen verzendkosten

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop webwinkel software